Har cheez ko fanaah hona hai siway ALLAH ki zaat ke [Quran Surah Rehman 55:26-27]

"Jo makhlooq zameen par hain sab fana hone wali hai aur sirf tumhare parwardigar ki zaat jo azmat aur karamat wali hai baaqi rahegi." [Quran Surah Rehman 55:26-27]
Similar Videos

0 comments:

Sponsored